Grau en Filologia Hispànica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101046 LLENGUA I NORMA T 6
101048 LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA I T 6
101049 METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC I DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA T 6
101050 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA T 6
101054 LLENGUA FRANCESA I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101045 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL T 6
101047 INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS LITERARIS T 6
101051 RECURSOS EXPRESSIUS ESCRITS EN ESPANYOL T 6
101052 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA T 6
101053 LITERATURA HISPANOAMERICANA I T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101055 MORFOLOGIA ESPANYOLA B 6
101056 INFLUÈNCIA DE LA LITERATURA FRANCESA EN LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
101059 LEXICOLOGIA HISPÀNICA B 6
101060 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR I B 6
101061 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA LLATINA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101019 FONÈTICA I ORTOLOGIA ESPANYOLES B 6
101057 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL I B 6
101058 MITOLOGIA CLÀSSICA I CULTURA HISPÀNICA B 6
101079 CRÍTICA LITERÀRIA HISPÀNICA O 6
101080 DONA I GÈNERE A LES LLETRES HISPÀNIQUES O 6
101087 LLENGUA FRANCESA II O 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101062 SINTAXI ESPANYOLA B 6
101065 SOCIOLINGÜÍSTICA ESPANYOLA I HISPANOAMERICANA B 6
101066 LITERATURA HISPANOAMERICANA II B 6
101085 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101063 PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA B 6
101064 LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA II B 6
101067 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA GREGA B 6
101077 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA O 6
101090 CULTURA FRANCESA O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101015 EDICIÓ DE TEXTOS O 6
101068 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL II B 6
101069 PERVIVÈNCIA DE LA LITERATURA LLATINA A LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
101070 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR II B 6
101074 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA O 6
101095 PENSAMENT ROMÀ O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101072 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
101078 ESPANYOL COL·LOQUIAL O 6
101083 LITERATURA HISPANOAMERICANA III O 6
101086 TRADUCCIÓ O 6
101091 LITERATURA FRANCESA I CINEMA O 6
101096 PERVIVÈNCIA DE LA LITERATURA GREGA A LES LLETRES HISPÀNIQUES O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101071 TREBALL DE FI DE GRAU B 6