Grau en Filologia Hispànica

Estructura general de la titulació

Titulació: Grau en Filologia Hispànica
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

Pla d'estudis

 

Pla d'estudis del Grau en Filologia Hispànica

Assignatures optatives curs 2021-2023

Prerrequisits: El Grau en Filologia Hispànica no té prerrequisits

 

Grau en Filologia Hispànica

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 60 -- -- 60
2n -- 48 12 60
3r -- 36 24 60
4t --

18 + 6 TFG

+ 6 Pràctiques

30 60
TOTAL 60 114 66 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Mencions

El Grau de Filologia Hispànica ofereix dues mencions que l'estudiant pot cursar de forma opcional. Per a això haurà de matricular 30 crèdits optatius de la menció elegida en els cursos 3r i 4t.

Aquestes assignatures s'ofereixen bienalment. L'estudiant ha de matricular totes les que s'ofereixin quan  cursi tercer i també quan cursi el quart any. 

  • Menció en Llengua i cultura francesa 
Llengua francesa II 6
Llengua francesa III 6
Llengua francesa IV 6
Cultura francesa 6
Literatura francesa i cinema 6

 

  • Menció en Filologia clàssica (llatí i grec)
Literatura llatina medieval 6
Llatí vulgar 6
Filosofia grega 6
Pensament romà 6
Pervivència de la literatura grega en les lletres hispàniques 6

Mencions

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

El Grau en Filologia Hispànica facilita l'obtenció d'un doble grau en Filologia Hispànica i Llengües Aplicades i Traducció, planificat per finalitzar-se en cinc anys.  Exigeix matricular dues assignatures més cada curs i un any adicional. En total suposa superar 360 crèdits. 

Per més informació: Clic aquí

Assignatures de Filologia Hispànica reconegudes en Llengües aplicades i Traducció. Clic aquí

 

 

 

Guies docents

Es poden consultar les guies docents del curs vigent en la taula següent.

 

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101046 LLENGUA I NORMA T 6
101049 METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC I DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA T 6
101048 LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA I T 6
101050 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA T 6
101054 LLENGUA FRANCESA I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101045 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL T 6
101047 INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS LITERARIS T 6
101051 RECURSOS EXPRESSIUS ESCRITS EN ESPANYOL T 6
101053 LITERATURA HISPANOAMERICANA I T 6
101052 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101061 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA LLATINA B 6
101059 LEXICOLOGIA HISPÀNICA B 6
101056 INFLUÈNCIA DE LA LITERATURA FRANCESA EN LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
101060 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR I B 6
101055 MORFOLOGIA ESPANYOLA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101019 FONÈTICA I ORTOLOGIA ESPANYOLES B 6
101087 LLENGUA FRANCESA II O 6
101057 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL I B 6
101058 MITOLOGIA CLÀSSICA I CULTURA HISPÀNICA B 6
101080 DONA I GÈNERE A LES LLETRES HISPÀNIQUES O 6
101088 LLENGUA FRANCESA III O 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101089 LLENGUA FRANCESA IV O 6
101094 LITERATURA LLATINA MEDIEVAL O 6
101085 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ O 6
101092 LLATÍ VULGAR O 6
101066 LITERATURA HISPANOAMERICANA II B 6
101065 SOCIOLINGÜÍSTICA ESPANYOLA I HISPANOAMERICANA B 6
101062 SINTAXI ESPANYOLA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101064 LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA II B 6
101063 PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA B 6
101077 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA O 6
101093 FILOSOFIA GREGA O 6
101067 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA GREGA B 6
101090 CULTURA FRANCESA O 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101070 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR II B 6
101068 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL II B 6
101015 EDICIÓ DE TEXTOS O 6
101074 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA O 6
101069 PERVIVÈNCIA DE LA LITERATURA LLATINA A LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101072 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
101086 TRADUCCIÓ O 6
101083 LITERATURA HISPANOAMERICANA III O 6
101078 ESPANYOL COL·LOQUIAL O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101071 TREBALL DE FI DE GRAU B 6