Grau en Filologia Hispànica

Objectius i competències

CB1

Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

CB2

Que l'estudiantat sàpigui aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB3

Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4

Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5

Que l'estudiantat hagi desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

CG1

Demostrar capacitat d'anàlisi i de síntesi

CG2

Analitzar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crític i objectiu

CG3

Demostrar creativitat i iniciativa

CG4

Planificar adequadament el treball individual i en equip i gestionar el temps

CG5

Valorar el rigor i la qualitat de la feina acadèmic

CG6

Demostrar una actitud sistèmica de rigor en el treball

CG7

 

CG8

Planificar adequadament l'organització de la feina i la investigació

CG9

Dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'empresa i l'educació

CG10

Identificar i saber gestionar les diferents fonts de documentació i informació com a base per potenciar l'estudi

CG11

Saber utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional

CT1

Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita de l'català i de l'castellà

CT2

Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès

CT3

Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

CT4

Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals

CT5

Adquirir nocions essencials de el pensament científic

CE2

Saber identificar els principis bàsics sobre els quals se sustenta l'estudi de el llenguatge humà

CE3

Tenir capacitat per treballar en entorns tecnològics amb aplicacions lingüístiques

CE4

Conèixer els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua des de diferents perspectives d'anàlisi gramaticals: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística

CE6

Saber analitzar i reflexionar sobre l'estructura i el funcionament de la llengua espanyola i de la comunicació en llengua espanyola, així com saber discriminar de manera crítica entre les diferents teories i aplicar-les a l'estudi científic de la llengua

CE7

Reconèixer les estratègies i canals de transmissió de la llengua espanyola

CE8

Reconèixer l'evolució històrica, externa i interna, de la llengua espanyola i capacitat per entendre i identificar diferents registres i variants dialectals

CE9

Saber utilitzar de forma bàsica tècniques específiques necessàries per estudiar i ensenyar textos lingüístics i literaris de diverses èpoques

CE10

Tenir un coneixement bàsic de la llengua francesa a nivell morfosintàctic, lèxic i sintàctic que permeti comprendre i produir textos senzills

CE11

Conèixer la tradició cultural grega i romana, el seu entorn cultural i la seva rellevància en la literatura espanyola

CE13

Conèixer i saber analitzar de forma bàsica la literatura llatina o grega, els seus elements teòrics i creatius, i reconèixer la seva pervivència en la literatura espanyola i hispanoamericana

CE15

Reconèixer els trets creatius associats a la literatura espanyola i hispanoamericana

CE16

Conèixer els principals textos, autors i moviments literaris en llengua espanyola, així com la seva evolució històrica i el seu context literari i sociolingüístic

CE17

Conèixer els fonaments teòrics de la literatura, dels moviments de la història literària i dels corrents de la crítica literària

CE18

Saber interpretar i jutjar els textos literaris des d'una perspectiva crítica

CE19

Saber identificar les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària, al llarg dels diversos períodes històrics i marcs culturals, especialment en el món hispànic

CE21

Tenir coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística i altres recursos associats a el procés de creació literària ia la optimització dels objectius de la comunicació oral i escrita en llengua espanyola

CE22

Saber analitzar, avaluar i corregir, gramatical i estilísticament, textos orals i escrits en llengua espanyola

CE23

Saber utilitzar tècniques específiques necessàries per estudiar i ensenyar textos literaris de diverses èpoques

CE24

Saber assessorar i gestionar la política lingüística i de comunicació d'una empresa o institució

CE25

Conèixer i saber aplicar de forma bàsica els procediments d'investigació relacionats amb l'estudi de la llengua espanyola i la seva literatura, incloent l'ús de laboratoris

CE28

Coneixement bàsic dels rudiments de la llengua llatina / grega i la seva influència en l'espanyol